top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 4.6. - 11.6.2023.

Župni listić Jelsa Br. 23 / 2023 (868)


nedjelja 4. 6.:

1. u mjesecu

SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA

misa u 10h i u 19h

Na jutarnjoj misi proslavit ćemo redovnički jubilej naše sestre M. Blage Bunčuga;

nakon svete mise zajedničko druženje nastavljamo ispred župne crkve,

kad će se skupljati dobrovoljni doprinosi za misiju na Salomonskim otocima.

 

ponedjeljak 5. 6.:

Sv. Bonifacije

misa u 19h

 

utorak 6. 6.:

Sv. Norbert

misa u 19h

 

srijeda 7. 6.:

misa u 19h

 

četvrtak 8. 6.:

TIJELOVO

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE –

zapovjedni blagdan

MISE u 9h i u 18,30h - MISA I PROCESIJA
U procesiji sudjeluju PRVOPRIČESNICI

u haljinama s košaricama cvijeća, ali i sva ostala

djeca, i ona najmanja, sa cvijećem, te vatrogasci, folklor…


Iskažimo se u javnosti dolično, pobožno i ponosno!

 

petak 9. 6.:

Sv. Efrem

misa u 19h

 

subota 10. 6.:

misa u 19h

 

nedjelja 11. 6.:

10. kroz godinu

MISE u 9h i u 19h

 

MINISTRANTSKI IZLET

Planiran je za subotu 17.6. Troškove snosi župa. Detaljnije

o tome u sljedećem Listiću, a bilo bi dobro da se svi zainteresirani

prijave don Stanku već kroz ovaj tjedan.

 
 

Služba riječi

Nedjelja 4.6.

PRESVETO TROJSTVO


PRVO ČITANJE

Čitanje knjige Izlaska (Izl 34, 4b-6.8-9)

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«

Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

 

PRIPJEV

Hvaljen i slavljen dovijeka!

 

DRUGO ČITANJE

Iz Prve poslanice Korinćanima (2Kor 13, 11-13 )

Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!

 

ALELUJA:

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!

 

EVANĐELJE

po Ivanu ( Iv 3, 16-18 )

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«


 

Molitva Presvetom Trojstvu Klanjam ti se i slavim te svim srcem, Presveto Trojstvo, nedjeljivo Božanstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, jedini pravi Bože u tri različite i jednake osobe u slavi i uzvišenosti. U vama, po vama i za vas postoje sva stvorenja, o Biti istobitna, Istino neizreciva, Živote pravi, Temelju prvi, naš zadnji Cilju. Stvorili ste me na vašu sliku i priliku, učinite, molim vas, da vašoj svetoj volji budu usklađene moje misli, riječi, želje, osjećaji, sva ljubav moga srca i sva moja djela da bi nakon što sam vas ovdje motrio po vjeri kao u zrcalu i otajstvu dospio konačno u Nebo, gledao vas licem u lice i kroza svu vječnost s vama sjedinjen kušao božansku ljubav. 3 Slava Ocu…


 

GRANICE „RODITELJSKIH PRAVA“ U ŠKOLI

Danas smo očito »sakralizirali« prava roditelja ne u njihovu domu nego i u školi koju pohađaju njihova djeca.


Zamislimo što bi se dogodilo kada bi svaki građanin smio liječniku propisivati kakve će lijekove pacijentu dati i kakve terapije, pa radilo se to i o samoj djeci toga građanina. Vjerojatno bi taj pacijent umro. Slično je i sa školom i njezinim djelatnicima.


Nije rijetkost da roditelji od svoje djece očekuju ostvarenje onoga što sami nisu uspjeli ostvariti. To je neka vrsta pokušaja da se vlastiti neu­spjeh u nekom pothvatu pokuša »subli­mirati« tako što će taj i takav pothvat po­kušati ostvariti preko vlastite djece. Iako često čujemo »mantru« kako roditelji prepuštaju vlastitoj djeci da autonomno odlučuju o tome što će u životu raditi, to ipak obično nije tako. Naravno da sva­ki roditelj svojoj djeci želi najbolje, dužan je na neki način usmjerivati svoju djecu kako ne bi krenula životnim stranputi­cama, logično je da osjeća potrebu svojoj djeci čak pomoći u izboru životnog pozi­va. To su temeljni roditeljski zadatci. Me­đu te zadatke roditelja, međutim, ubraja se i dužnost da svoju djecu nauči zalagati se da taj svoj poziv ili uspjeh postignu na pošten način, vlastitim upornim zalaga­njem i marljivošću. Naravno da svaki ro­ditelj nastoji svojoj djeci i u materijalnom smislu olakšati taj put prema ostvarenju životnog poziva. Ali tu leži i granica tog roditeljskog zalaganja. Nažalost, događa se da roditelji svjesno ili nesvjesno prije­đu tu granicu te pod svaku cijenu, čak i nepoštenim metodama, pokušavaju osi­gurati »lakši« put svojoj djeci u postiza­nju uspjeha.


Zabrinjavajući podatci

A upravo je ovo zadnje, čini se, postalo velik problem hrvatskoga školskog su­stava. Naime, znanstvenici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zajedno s vodećim izdavačem udžbenika te Sin­dikatom hrvatskih učitelja i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim ško­lama, pokrenuli su društvenu inicijati­vu pod nazivom »Puls škole«. Riječ je o istraživanju pod vodstvom Dragana Bagića koje se bavi problematikom uloge roditelja s obzirom na postignuća vla­stite djece u školi. U istraživanje je bi­lo uključeno 2811 učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola. Rezultati su istraživanja, najblaže rečeno, razo­čaravajući. Čak 93,5% ispitanika tvrdilo je da se u posljednjih 12 mjeseci barem jednom susrelo s neprimjerenim ponašanjem roditelja školske djece. Gotovo 30% učitelje i nastavnika tvrdi da su se tijekom godine susreli ili s fizičkim ili s verbalnim nasiljem roditelja, a 80% ispitanika takve situacije smatra najvećim problemom u odnosu s roditeljima. Čak 40% učitelja i nastavnika u godinu dana susrelo se s roditeljskim pritiscima za povećanje ocjene djetetu, dok se čak 72 % susrelo s roditeljima koji pro­vode neprimjereno velik pritisak na di­jete u pogledu ocjena. Istra­živanje pokazuje da više od 8o % roditelja ima nerealna očekivanja od svoje djece. Isti je postotak onih roditelja koji redovito ispunjavaju domaće zadatke svoje djece. I, što je možda najgore, oko 77 % roditelja ne pokazuje interes za obrazovanje svoje djece, a njih oko 55 % ne dolazi na roditeljske sastan­ke. I konačno, velik broj nastavnika i uči­telja tvrdi da nije imalo priliku dobiti ne­ku naobrazbu što se tiče odnosa učitelja i roditelja.


Zaštititi školu

Ako to ne uspijemo zakonski riješiti, ško­la će izgubiti svoju temeljnu funkciju koja nije samo edukativna nego i odgojna. Iz škola će nam u tom slučaju izlaziti ne­obrazovani i neodgojeni ljudi, navi­knuti da svojim »vezama«, bilo rodi­teljskima bilo političkima, rješavaju sva životna pitanja i dobivaju odgovorne i zahtjevne funkciju koje ne zaslužu­ju i koje nisu sposobni odgovorno ob­našati. Hrvatski školski sustav mora odlučnije stati na stranu prava uči­telja i nastavnika u školi. Nužno je zaštititi ih od svakojakih upletanja bi­lo koga u njihov rad i njihove procjene. Mogu samo zamisliti koliko deprimirajuće može djelovati na učite­lja, nastavnika ili profesora kada se njihov rad i nji­hova procjena uspješnosti dje­teta ili studen­ta omalovažava­ju i proizvoljno mijenjaju. Ne­mojmo zaboraviti da zvanje učitelja i na­stavnika nije samo profe­sija (professio) nego istin­ski poziv (vocatio). Slično kao i zvanje liječnika…


Crkva i školstvo

Crkva je oduvijek bila živo zainteresirana za problem naobrazbe i odgoj mladih ljudi. Mnoge su današnje škole izrasle iz nekadašnjih vjerskih škola, Crkva je bila osnivačica nekih naših najstarijih fakulteta. U tim su školama učitelji, nastavnici i profesori uživah neupitan autoritet, kako kod djece ili studenata, tako i kod njihovih roditelja. Sve to nije ni trebalo zakonski regulirati. Čini se da je to danas jedini mogući način kako bi se izbjeglo svakojako upletanje u naobrazbu i odgoj mladih. Dok sam bio profesor, studirala je kod mene djevojka koja je bila odlična studentica dok se njena majka nije upetljala i tražila da se ispiše sa studija i da se zaposli: djevojka je to odbila i nastavila studij, ali je od tog trenutka do kraja studija drastično podbacila u znanju i uspjehu. Majčino upletanje ostavilo je na njoj duboke traume: stekla je dojam kao da njezin studij i nije tako važan Takav će dojam steći gotovo svaki učenik ili student ako zna da bez imalo truda može s uspjehom završiti školu ili fakultet. A to zaista nije poželjni kadar s kojim jedno društvo može ozbiljno računati.

 

Kahlil Gibran:

Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona su sinovi i kćeri čežnje života za samim sobom. Ona dolaze kroz vas, ali ne od vas, I premda su s vama, ne pripadaju vama.

Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli, Jer, ona maju vlastite misli.

Možete okućiti njihova tijela, ali ne njihove duše,

Jer, njihove duše borave u kući od sutra, koju vi ne možete posjetiti,

čak ni u svojim snima. Možete se upinjati da budete kao oni, ali ne tražite od njih da budu poput vas. Jer, život ne ide unatrag niti ostaje na prekjučer. VCi ste lukovi s kojih su vaša djeca odapeta kao žive strijele. Strijelac vidi metu na putu beskonačnosti, i On vas napinje svojom snagom da bi njegove strijele poletjele brzo i daleko.

Neka vaša napetost u Strijelčevoj ruci bude za sreću; Jer, kao što On ljubi strijelu koja leti, isto tako ljubi i luk koji miruje.

 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, ŽUPA UZNESENJA MARIJINA,

21465 JELSA 671

MB 1247948;

IBAN: HR042340009-1100140304

Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.zupajelsa.com

Župnik: don Stanko Jerčić:091/895-6751


536 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 21.7. - 28.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 30 / 2024 (929) nedjelja 21. 7.: 16. Kroz godinu - Presv. Sakramenta misa u 7h, 9h i u 20h ponedjeljak 22. 7.: Sv. Marija Magdalena ( Zaštitnica Svirača ) misa u 20h utorak 23.

ŽUPNE OBAVIJESTI 7.7. - 14.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 28 / 2024 (927) nedjelja 7. 7.: 14. Kroz godinu - 1. u mjesecu misa u 7h, 9h i u 20h (u 19,30 krunica) ponedjeljak 8. 7.: misa u 20h utorak 9. 7.: Bl Marija od Propetoga Isusa P

ŽUPNE OBAVIJESTI 30.6. - 7.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 27 / 2024 (926) nedjelja 30. 6.: 13. Kroz godinu misa u 9h i u 19h ponedjeljak 1. 7.: misa u 19h utorak 2. 7.: – po starom kalendaru – GOSPA MIRAŠKA – Pohođenje BDM  slavi se u

Comments


bottom of page